Arbeidsmarkedstiltak

Oppdag dine muligheter i arbeidsmarkedet.

Tilrettelagte arbeidsmuligheter

Arbeidsmarkedstiltak er en viktig del av NAV’s arbeid med å få flere tilbake i jobb. På denne siden kan du lære om de ulike tilbudene som finnes for å støtte deg i arbeidslivet, enten du trenger varig tilrettelagt arbeid eller arbeidsforberedende trening.

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Med VTA tilbyr vi fast arbeid til personer som har behov for tilrettelegging for å være i et arbeidsforhold. Våre VTA-ansatte er reelle ansatte med en arbeidskontrakt og jobber både med oppgaver i våre lokaler her på Røros men også i økende grad ute hos andre bedrifter gjennom våre hospiteringsavtaler. Formålet med VTA er å opprettholde og utvikle den enkeltes ferdigheter og kompetanse gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver.

VTA er ment for personer som har uføretrygd som hovedinntekt, og tiltaket vil jevnlig vurderes for mulige overganger til ordinært arbeid, utdanning eller andre NAV-tiltak. Søknad om VTA skal gjøres via Nav.

AFT - Arbeidsforberedende trening

Med AFT tilbyr vi arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne til personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Tiltaket gir deltakerne muligheten til å prøve ut sin arbeidsevne i et skjermet miljø før de går over til arbeidstrening i en annen bedrift. Formålet med AFT er å styrke den enkelte sine muligheter for ordinært arbeid eller utdanning.

Inkludert i AFT-tiltaket kan være:

  • Avklaring og kartlegging
  • Motivasjon og mestring
  • Karriereveiledning
  • Informasjon om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning
  • Veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter (norsk, engelsk, matematikk og digitale ferdigheter)
  • Arbeidsutprøving og arbeidstrening
  • Opplæring for formell og reell kompetanse

AFT-tiltaket er tidsbegrenset til opptil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Dersom deltaker fullfører opplæring for formell kompetanse, kan varigheten forlenges ytterligere ett år. Søknad om AFT skal gjøres via NAV.