Arbeidsmarkedstiltak

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Gjennom tiltaket VTA kan vi tilby fast arbeid til personer som har behov for en eller annen form for varig tilrettelegging for å kunne være i et arbeidsforhold. Arbeidstakerne i VTA er ansatt i bedriften og det ligger en arbeidskontrakt til grunn for arbeidsforholdet.

Våre VTA-ansatte jobber primært med produksjonsoppgaver i Optimus as' lokaler på Røros. Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver.

VTA er beregnet på personer som har uføretrygd som hovedinntekt. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det vil jevnlig vurderes om de ansatte i VTA kan være aktuelle for formidling til ordinært arbeid, utdanning eller andre arbeidsmarkedstiltak gjennom Nav. Søknad til dette tiltaket gjøres gjennom Nav.

 

AFT - Arbeidsforberedende trening

Gjennom tiltaket AFT kan vi tilby arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne til personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Tiltaket er utformet for å kunne gi deltaker muligheten til å prøve ut sin arbeidsevne i et skjermet arbeidsmiljø før de går over i arbeidstrening i en annen bedrift. Formålet med AFT er å bidra til å styrke den enkeltes mulighet for ordinært arbeid eller utdanning.

AFT-tiltaket vil kunne inneholde elementer som:

  • Avklaring og kartlegging
  • Motivasjon og mestringsaktiviteter
  • Karriereveiledning
  • Informasjon og kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning
  • Veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver
  • Opplæring i basiskompetanse (norsk, engelsk, matematikk, digitale ferdigheter)
  • Arbeidsutprøving og arbeidstrening
  • Opplæring rette mot reell og formell kompetanse

AFT-tiltaket er tidsbegrenset og har inntil ett års varighet, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Dersom deltaker gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan varigheten forlenges med ytterligere ett år. Søknad til dette tiltaket gjøres gjennom Nav.